ΥΜΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗ

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

Την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου 2013 οι εκλογές στην ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ!!!!!Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής,
2. Τις διατάξεις του αθλητικού Νόμου 2725 / 1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Την απόφαση 1 / 18 Ιαν. 2013 του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής,

σ  υ  γ  κ  α  λ  ε  ί

τα σωματεία – μέλη της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής σε τακτική Γενική Συνέλευση.
Χρόνος : Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18:00. Τόπος : Επιμελητήριο Χαλκιδικής στον πεζόδρομο του Πολυγύρου.
Απαρτία : Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται νομίμως το ήμισυ συν ένα του συνολικού αριθμού των σωματείων – μελών, τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή.
Επαναληπτική : Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την πρώτη ημέρα ( Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013 ), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση, την επόμενη ημέρα ( Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013 ) την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως του αριθμού των σωματείων που θα παρευρεθούν.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ :

* Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Δ.Σ. / Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.
* Η Γενική συνέλευση διορίζει τρεις (3) γραμματείς υπεύθυνους για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών μαζί με τον πρόεδρο.
 * Η Γενική συνέλευση εκλέγει τρία (3) μέλη ως εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
1ο. Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
2ο. Έκθεση Διοικητικού απολογισμού.          
3ο. Έγκριση Διοικητικού απολογισμού.
4ο. Έκθεση οικονομικού απολογισμού.         
5ο. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
6ο. Έγκριση οικονομικού απολογισμού.        
7ο. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013.
8ο. Αρχαιρεσίες για την εκλογή έντεκα ( 11 ) τακτικών και μέχρι έντεκα ( 11 ) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής και τριών ( 3 ) τακτικών και μέχρι δυο ( 2 ) αναπληρωματικών μελών της εξελεγκτικής επιτροπής.
9ο. Έγκριση εισδοχής νεοϊδρυθέντος σωματείου «Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :
1. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό αντιπρόσωπο.
2. Ο Τακτικός αντιπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου.
3. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ
Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, το αργότερο προ τριών ημερών μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής (δηλαδή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013), ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευομένου σωματείου – μέλους.
4. Κάθε σωματείο διαθέτει στη Γ.Σ. μια ψήφο.
5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την εξελεγκτική επιτροπή ( τακτικοί και αναπληρωματικοί ), δύνανται να καταθέτουν τις υποψηφιότητές τους, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 20:00 στα γραφεία της Ένωσης. Οι υποψηφιότητες πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα και στους περιορισμούς του παραρτήματος Α του κανονισμού εφαρμογής του καταστατικού της Ένωσης.
6. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει από το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης, τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013.
7. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ
Καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλογής το οποίο περιλαμβάνει σε χωριστή ενότητα :
α ) Τα ονοματεπώνυμα κατά αλφαβητική σειρά, των προτεινομένων υποψηφίων για τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
β ) Τα ονοματεπώνυμα κατά αλφαβητική σειρά, των προτεινομένων υποψηφίων για αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
γ ) Τα ονοματεπώνυμα κατά αλφαβητική σειρά, των προτεινομένων υποψηφίων για τακτικά μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής και . .
δ ) Τα ονοματεπώνυμα κατά αλφαβητική σειρά, των προτεινομένων υποψηφίων για αναπληρωματικά μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής.

8. Η εκλογή των μελών διενεργείται με μυστική ψηφοφορία από τριμελή εφορευτική επιτροπή η οποία εκλέγεται με ψηφοφορία από τα μέλη της γεν. συνέλευσης.

Κατά την ψηφοφορία, σημειώνονται επί του ψηφοδελτίου με σταυρό προτίμησης :
α ) Υποχρεωτικά έντεκα ( 11 ) υποψήφιοι από τους προτεινόμενους ως τακτικά μέλη του Δ.Σ.
β ) Μέχρι πέντε ( 5 ) από τους προτεινόμενους ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.
γ ) Υποχρεωτικά τρεις ( 3 ) υποψηφίους από τους προτεινόμενους ως τακτικά μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής.
δ ) Μέχρι δυο ( 2 ) από τους προτεινόμενους ως αναπληρωματικά μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής.
Ψηφοδέλτιο που φέρει μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό σταυρών προτίμησης από τον ως άνω αναφερόμενο για τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. και Ε.Ε. θεωρείται άκυρο.
Ομοίως, ψηφοδέλτιο που φέρει σταυρούς προτίμησης περισσότερους από τους αναφερόμενους για τις περιπτώσεις β ) και δ ) θεωρείται επίσης άκυρο.
Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει ως επιτυχόντες για τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους υποψήφιους που έλαβαν τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται από την εφορευτική επιτροπή κλήρωση,  παρουσία και του προέδρου της Γ.Σ. Οι υποψήφιοι που υποδεικνύονται ως αναπληρωματικοί δεν εκλέγονται ως τακτικά μέλη.
 

1 σχόλιο: