ΥΜΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗ

Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ

Προκήρυξη πρωταθλήματος Δ΄ Εθνικής

Τετάρτη 07 Αυγούστου 2012 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Δ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη:
α) Το καταστατικό της.
β) Τους κανονισμούς της
γ) Την από 06.08.2012/ Νο 39 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας/ΕΠΟ
Προκηρύσσει το πρωτάθλημα της Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της  περιόδου 2012-2013 το οποίο θα διεξαχθεί σε δέκα (10) ομίλους.


Άρθρο 1. Εφαρμοσμένες Διατάξεις.
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Των Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.
β) Των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
γ) Των αποφάσεων του Δ.Σ./Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα, που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

Άρθρο 2. Έννοια Προκήρυξης
Η προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Ο. ως διοργανώτριας και των ομάδων, που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση (άρθρο 7 παρ.2 του ΚΑΠ). Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κ.Α.Π.

Άρθρο 3. Ημερομηνία Έναρξης Αγώνων.
Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων του πρωταθλήματος θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ/Ε.Π.Ο.

Άρθρο 4. Δήλωση Συμμετοχής-Παράβολο Συμμετοχής.
Για να συμμετάσχει μία ομάδα στο πρωτάθλημα της Δ΄ Εθνικής Κατηγορίας έχει την υποχρέωση να υποβάλει μέχρι την 24-08-2012, ημέρα Παρασκευή στην ΕΠΟ, δήλωση συμμετοχής, σε ειδικό έντυπο, που στέλνεται στις ομάδες. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το σχετικό παράβολο, που ορίζεται σε πεντακόσια ευρώ (500) (Τραπεζική Επιταγή ή ταχυδρομική Επιταγή, ή κατάθεση στο ταμείο της Ε.Π.Ο.).
Με την παραπάνω δήλωση συμμετοχής τα σωματεία αποδέχονται, χωρίς επιφυλάξεις, το καταστατικό, τους όρους της προκήρυξης και της αντίστοιχης οικονομικής εγκυκλίου και τις διατάξεις των κανονισμών της Ε.Π.Ο., διαφορετικά αποκλείονται του πρωταθλήματος, με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Π.Ο.
Τα σωματεία Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας στη δήλωση συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν το Α.Φ.Μ. τη Δ.Ο.Υ, τον αριθμό φαξ και το e-mail του σωματείου ή εκπροσώπου του σωματείου πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού φαξ, τηλεφώνου ή e-mail υποχρεούνται να ενημερώνουν έγκαιρα την Ε.Π.Ο. εγγράφως, προκειμένου να τους αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης για οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων η Ε.Π.Ο. δεν φέρει καμία ευθύνη.
Δήλωση συμμετοχής στην οποία δεν θα δηλώνονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία δεν θα γίνεται δεκτή.
Ταυτόχρονα με την δήλωση συμμετοχής τα σωματεία θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του λογιστηρίου της Ε.Π.Ο. περί μη οφειλής τους, καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση της Ε.Π.Σ. που ανήκουν, αλλιώς οι δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Άρθρο 5. Ειδικές Διατάξεις.
Α) Όλοι οι αγώνες της Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα διεξάγονται, υποχρεωτικά σε γήπεδα τα οποία θα διαθέτουν χλοοτάπητα.
Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση και όποιο σωματείο δεν διαθέτει γήπεδο με χλοοτάπητα δεν θα γίνεται δεκτό στο πρωτάθλημα.
Σε περίπτωση που το γήπεδο-έδρα κάποιου σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή Δ΄ Εθνικής θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, κατόπιν υποδείξεως του σωματείου, εφόσον πληροί τους όρους της διοργάνωσης και βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του ομίλου.
Β) Προπονητές
 Όλα τα σωματεία, που μετέχουν στο πρωτάθλημα Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, υποχρεούνται να έχουν σύμβαση με προπονητή-προπονητές διπλωματούχους, οι οποίοι θα φέρουν την ειδική ταυτότητα, που εκδίδει η Ε.Π.Ο., καθώς και το δελτίο πιστοποίησης προπονητή από τις Ε.Π.Σ.
Η σύμβαση αυτή θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., πρέπει να κατατεθεί στην Επιτροπή Πρωταθλήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ των κανονισμών κυρώσεις.
Γ) Το αγωνιστικό πρόγραμμα
Στο σύνολό του θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά τη δημόσια κλήρωση, που θα γίνει σε ημερομηνία και τόπο που θα σας γνωστοποιηθεί με νεώτερο έγγραφό μας.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 ώρες (άρθρο 22 παρ.2 του Κ.Α.Π.) πριν την έναρξή του. Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων σωματείων για αλλαγή ώρας, ημέρας και γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία έως και πέντε (5) ημέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει το βάσιμο ή όχι.
Τα σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα κοινοτικά-δημοτικά και εθνικά γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικείες αστυνομικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
Δ) Επαναληπτικοί αγώνες
Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται, εξ αιτίας καιρικών συνθηκών, διεξάγεται ή συνεχίζεται την επόμενη ημέρα υποχρεωτικά στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση. Εάν, σε ειδικές περιπτώσεις, αγώνας ή αγώνες έχουν ορισθεί να διεξαχθούν πρωινή ώρα Κυριακής και λόγω καιρικών συνθηκών αναβάλλονται ή διακόπτονται διεξάγονται την επόμενη ημέρα στο ίδιο γήπεδο, αλλά απογευματινή ώρα και ειδικότερα την συνήθη ώρα που διεξάγονται οι υπόλοιποι αγώνες του οικείου πρωταθλήματος της αυτής αγωνιστική ημέρας. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής ή διακοπής αγώνα, λόγω καιρικών συνθηκών ο διαιτητής υποχρεούται, πριν το κλείσιμο του φύλου αγώνα, να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. για οδηγίες.
Ε) Ποδοσφαιριστές
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων (δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή και κατάσταση υγείας).
Απαγορεύεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε αγώνες της Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
Κατ εξαίρεση, σωματεία που υποβιβάσθηκαν από την Football League-2 στη Δ΄ Εθνική Κατηγορία έχουν το δικαίωμα να διατηρούν στη δύναμή τους και να χρησιμοποιούν για ένα (1) έτος στους αγώνες τους, μέχρι δύο (2) ποδοσφαιριστές, πολίτες υπηκόους xωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινοτικούς) των οποίων τα υφιστάμενα κατά τον υποβιβασμό συμβόλαια εξακολουθούν να έχουν συμβατική διάρκεια και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι συναινεί προς τούτο και ο ποδοσφαιριστής, αποδεχόμενος εγγράφως την αλλαγή ιδιότητας του (από επαγγελματία σε ερασιτέχνη).
 Όμοια, κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται σε ερασιτεχνικό σωματείο, που ανέρχεται στην Δ΄ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία, να διατηρεί στην δύναμή του, με δικαίωμα να αγωνίζονται, μέχρι δύο (2) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, εφόσον ανήκαν στην δύναμη του εν λόγω σωματείου την τελευταία τριετία.
Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τριών (3) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών, στον διεξαγόμενο αγώνα, συνεχώς και καθ΄ όλη την διάρκεια αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 9α, β, γ και δ του Κ.Α.Π.
Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπόψη η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεώς τους.
Για το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2012-2013 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες από 01.01.1992 και εντεύθεν, οι οποίοι και έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του πρωταθλήματος.
Επίσης, τα σωματεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως δύο (2) ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών. Για το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2012-2013 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από 01.01.1979.
Η έλλειψη κοινοτικών ποδοσφαιριστών δεν συμπληρώνεται από αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές.
ΣΤ) Όλα τα σωματεία της Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας υποχρεούνται να συμμετάσχουν, με τις ανάλογες ομάδες, στα πρωταθλήματα υποδομών (Νέων - Παίδων) της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν, εφόσον αυτή διοργανώνει ανάλογα πρωταθλήματα. Το σωματείο υποχρεούται, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Δ΄ Εθνικής κατηγορίας , να υποβάλει στην Ε.Π.Ο. (υπόψη της Επιτροπής Δ΄ Εθνικής) αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής στα ως άνω πρωταθλήματα
Σε περίπτωση που δεν συμμετάσχει, ενώ έχει δηλώσει συμμετοχή στα τοπικά πρωταθλήματα υποδομής εφ' όσον έχουν αρχίσει, απαγορεύεται η συμμετοχή του (με όλες τις προβλεπόμενες εκ του Κ.Α.Π. κυρώσεις) στους αγώνες πρωταθλήματος της Δ΄ Εθνικής, έως την συμμόρφωσή του με την παραπάνω υποχρέωσή του.
Ζ) Ενστάσεις
Επιτρέπεται να υποβάλλονται, μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του Κ.Α.Π.
Σημειώνουμε, ότι οι ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδαφ. γ, δ, ε, ζ και η, που αποστέλλονται στη διοργανώτρια με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορέα (courier) μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα που έγινε ο αγώνας (η οποία και δεν υπολογίζεται), διαβιβάζονται και προς αυτήν υποχρεωτικά και μέσω φαξ, εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Προκειμένου για τις καταγγελίες πρέπει  να αποστέλλονται στη διοργανώτρια μέσα στις προβλεπόμενες από το άρθρο 23 παρ.8 του Κ.Α.Π. προθεσμίες, και να διαβιβάζονται προς αυτήν υποχρεωτικά και μέσω φαξ τόσο η καταγγελία όσο και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπομένου, για την αντίστοιχη ένσταση, παραβόλου εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Παράβολα:
α) Για την Πειθαρχική Επιτροπή Ε.Π.Ο.   350 ευρώ
β) Για την Επιτροπή Εφέσεων Ε.Π.Ο.      550 ευρώ.
Η) Η παρουσία ιατρού αγώνα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, έχοντας την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα ιατρικού συλλόγου ή σφραγίδα).
Τα γηπεδούχα σωματεία είναι εκείνα που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων μέσα πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν εγγράφως απευθυνόμενοι σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων.
Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας. Εάν διεξαχθεί, ο διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η γηπεδούχος ομάδα χάνει τον αγώνα και της επιβάλλεται χρηματική ποινή πεντακόσιων (500) ευρώ.
Θ) Οικονομικά θέματα
Οι καθαρές εισπράξεις κάθε αγώνα του παρόντος πρωταθλήματος ανήκουν στην ομάδα που είναι γηπεδούχος.
Ειδικότερα η Ε.Π.Ο. για την απλοποίηση των διαδικασιών, ορίζει το παράβολο συμμετοχής κάθε σωματείου Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας σε πεντακόσια (500) ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσοστό της Ε.Π.Ο. (1.5%), απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τα σωματεία από την υποχρέωση καταβολής του παραπάνω ποσοστού στην Ε.Π.Ο.
Ι) Έπαθλα Πρωταθλήματος - Έπαθλο Ήθους:
Στην πρωταθλήτρια ομάδα κάθε ομίλου θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές της και τον προπονητή της.
Στην ομάδα ή στις ομάδες, που δεν έχουν υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα που εμπίπτει στις διατάξεις του Κ.Α.Π., με τις οποίες επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές στα σωματεία, στους ποδοσφαιριστές, παράγοντες κλπ. στη διάρκεια της περιόδου 2012-2013, θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές της και τον προπονητή της.
     ΙΑ). Προβιβασμός-Υποβιβασμός Ομάδων.
     1.Ο προβιβασμός και υποβιβασμός των ομάδων θα καθοριστεί από συμπληρωματική προκήρυξη η οποία θα εκδοθεί μεταγενέστερα.
     ΙΒ).Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα:
     Βάσει της προκήρυξης και με τη δήλωση συμμετοχής των ομάδων ανήκουν στην Ε.Π.Ο., τα οποία παραχωρεί στις κατά τα τόπους Ενώσεις μέλη της, σύμφωνα με τις πάγιες αποφάσεις του Δ.Σ./Ε.Π.Ο.
     ΙΓ) Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις των κανονισμών της Ε.Π.Ο. θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιό της στα πλαίσια του καταστατικού της.
     ΙΔ) Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ./Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης την οποίαν και συμπληρώνουν.


Για την Ε.Π.Ο.  
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ                           ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ